Homosexualitet - medfödd drift eller onda makters spel?Här presenteras den
predikan som pastor Åke Green står åtalad för. Predikan är i sin helhet,
och inte den förkortade version som presenteras i rättsprocessen.
 


Är homosexualitet en medfödd drift eller onda makters spel med människor.
Jag är väl medveten om att ämnet är laddat och kontroversiellt. Och t.o.m.
att det har det blivit det inom kristna kretsar.
Jag har inte sökt stöd i Guds ord för mina tankar. Utan Guds ord har gett
mig de tankar jag ska redovisa här idag. Jag kommer att ta upp ämnet
homosexualitet men också förhållandet till de kristna homosexuella.
Är det ett tidstecken och kan man bli befriad från detta?

Gud har från begynnelsen skapat människor till man och kvinna. Vi börjar i
1 Mos. 1:27-28
"Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han
henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem. Gud
sa till dem: Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg
den under er."

Här säger ju Guds ord klart och tydligt att ni skapades att bli far och
mor. Till man och kvinna. De skulle bli föräldrar. Det säger Herren här
klart och tydligt.
Och skriften anser att varje form av sexuell förbindelse utanför
äktenskapets ram är lösaktighet. Och det betecknar skriftordet för otukt.
Det finns också klart uttalat i instiftelseorden till äktenskapet 1 Mos.
2:24 där det står:
"Därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till
sin hustru, och de ska bli ett kött."
Här talas bara om man och hustru ... Det står inte på något annat sätt
eller man kan aldrig få det eller tyda det till att man kan ha vilken
partner som helst.
Den drift som Gud lagt ner i människan för att uppleva den djupaste form
av gemenskap och för att bevara äktenskapet i en sann trohet. Det har
blivit djävulens använt som sitt starkaste vapen mot Gud och mot
äktenskapet. Han använder det alltså mot Gud. Det Gud har skapat för att
människan ska uppleva gemenskap och trohet och lycka och allt som det
medför. Det använder djävulen mot Gud och i Guds ansikte. För att förvrida
och förvända.
I djurriket finns det ju hanar och honor och i växtriket finns det också
han och honväxter, varken i djur eller växtriket förekommer några
abnormiteter. Utan varje art håller sig till sin egen art. Så är det.
Tills människan på senare år klampat in på det här området genom
provrörsbefruktningar och genom kloning. Till dess så har det varit så som
Gud har sagt att vi ska leva.
Genom att legalisera partnerskap mellan män och män; mellan kvinna och
kvinna.
Så kommer det att skapa katastrofer helt enkelt. Utan dess like. Vi ser
följderna redan av det här. Vi ser det genom AIDS som sprider sig. Nu är
inte alla AIDS-smittade homosexuella, men det har uppstått p.g.a. detta en
gång i tiden. Sedan kan naturligtvis oskyldiga människor bli smittade av
denna hemska sjukdom utan att för den skull ha någonting med det som
ligger bakom i detta vad gäller homosexualitet.
Men ändå så kommer det att skapa en stor katastrof och redan upplever ju
myndigheter och de sociala myndigheterna att det här bemästrar man inte.
Man upplever svårigheten i det. Men inte bara det utan TV berättade för
lite sedan att det stiger ju i antal smittade män och kvinnor av olika
könssjukdomar.
Det sprider sig alltmer p.g.a. att man inte lever så som Gud hade tänkt
att man skulle leva tillsammans med varandra. Och det beror då på att
människor spårar ur i klart obibliska och klart omänskliga relationer.
Det är ingen privatsak eller rättighet att leva på ett annat sexuellt sätt
än vad bibeln föreskriver.
Hebr. 13:4
"Äktenskapet ska alltid hållas i ära och äkta säng bevaras obefläckad.
Ty otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. "
Oavsett hur samhället ser på detta kommer Gud att döma både samhället och
de som begår otukten.
Kom ihåg det. Både samhället eller staden eller platsen kommer Gud att
döma över de som begår denna otukt.
Om vi går tillbaka i historien till 1Mos. 19:1-5.

"Men innan de hade lagt sig, omringades huset av männen i staden, Sodoms
män, både unga ochh gamla, allt folket så många de var. Dessa kallade på
Lot och sade till honom: Var är de män som har kommit till dig i natt?
För dem ut till oss så att vi får känna dem. "

Här läser vi för första gången om homosexuella män. Alla Sodoms män talade
öppet och visade öppet sin avvikande sexuella läggning. Både gamla och
unga läste vi här. Alla. Och så säger de så här: "Så att vi får känna
dem." Och det betyder alltså sexuell förbindelse. Samma uttryck som Bibeln
använder då en man går in till en kvinna. Det är precis samma uttryck här
som säg om dessa män som hade lust till varandra.
Jesaja säger så här: Jes. 3:9 "Liksom Sodoms folk bedriver de sina synder
uppenbart och döljer dem inte. " Det gjorde man inte i Sodom. Uppenbart
visar man sig framför huset och ropar på Lot. Den rättfärdige, man skonar
inte honom på något sätt utan säger: "För ut de här männen så vi får känna
dem". Vi har lust till dem helt enkelt. Mitt på gatan står man där alltså.
Man döljer inte sin synd.
Helt öppet och ogenerat talade man om sina sexuella behov och det säger
något om tillståndet i Sodom.
Gud säger till Abraham 1Mos. 18:20
"Ropet från Sodom och Gomorra är stort och deras synd är mycket svår."
Det säger alltså Herren. Mycket svår! Ropet från Sodom och Gomorra det är
stort och synden är svår. Så ser Gud på den avvikande sexuella relation.
Det är mycke svårt säger Gud. Det är mycke svårt detta då människor ger
sig hän på det sättet.
Öppet, ogenerat så upplever vi att män kysser varandra och kvinnor kysser
varandra.
Men man gör det också inför TV-kameror, det kan man göra. Men man gör det
också när det gäller filmkameror, men inte bara det, man gör det öppet på
våra gator och på våra offentliga platser. Så gör man idag i vårt land.
Vad säger Gud? Han säger att det är mycket svårt. Det är mycket svårt när
det gäller vårt land precis som det var för Sodom och de städerna.
Paulus säger i Fil. 3:19 "De skryter med sina sexuella bedrifter." Är det
inte det som vi upplever idag att människor gör?
Människor vill idag protestera mot Guds skapelseordning. Att Gud skapat
män och kvinnor som ska föra människosläktet vidare det ogillas av både
Sveriges rikes lag. Likaväl som utav homorörelserna.
Man ogillar skapelseordningen. Ni protesterar mot Gud och mot
skapelseordningen. Och tillåter man partnerskap, män med män och kvinnor
med kvinnor. Hur kan detta, hur kan det bli på det här sättet? Jo, det är
som Paulus säger i Romarbrevet som jag återkommer till om en stund.
Rom. 1:22 "De blev dårar."
Tänk att de som styr vårt land är dårar som sitter i riksdagshuset. Tänk
att dom är där alla av regeringen som har gått med på det här vansinniga
och släppa fram denna flod av synd i vårt land. Det är dårskap säger Guds
ord. Jag tror alltså att Herren säger om denna synd i Sverige, att det är
mycket, mycket svårt.
Och varför har då detta levnadssätt tillkommit? Ja då går vi till
Romarbrevets första kapitel naturligtvis och tar med de versarna där, där
Paulus behandlar det här ämnet ingående. Det fanns anledning till det
därför att romarriket genomsyrades av de här tankarna på homosexualitet.
Det var något som frodades så oerhört och han måste ta itu med det så att
det inte blev ett mönster också i Guds församling.
Varför har detta levnadssätt kommit till? Rom. 1: 21-28
"De har haft kunskapen om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat
honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga
hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. De
bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga
människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa
sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina
kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen, de dyrkade
och tjänade det skapade i stället för skaparen, ssom är välsignad i
evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser.
Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså
övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av
begär med varandra, så att man bedrev otukt med män. Därmed drog de
själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de
föraktade kunskapen om Gud, lät Han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt
så att de gjorde det som inte får göras."
Man bytte det högsta. Man bytte Herren mot det lägsta som finns. Det byter
man säger Paulus här. Det är bara en dåre som handlar så säger han.
Eftersom man gör på det här sättet. Man förkastar Gud som är välsignelsen.
Gud som är den suveräne, Gud som är mästaren i allting. Man förkastar
honom. Guds ord är ju en lag och det är vårt rättesnöre, men det är till
ingen nytta att i princip godta Guds lag och säga: Ja det här är Guds ord,
om man i praktiken bryter det. Vad spelar det för roll om jag erkänner
Guds ord, men jag bryter i praktiken genom att jag handlar tvärs emot och
lever tvärs emot vad ordet säger. För Guds ord kräver ju lydnad av oss. Vi
måste ju lyda Guds ord om vi ska kunna ha Guds välsignelse och Guds
välbehag över våra liv och om vi ska kallas Guds barn.
Här i den 28:e versen
"Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät Han dem hemfalla åt
föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras. "
Människan är ju rustad med en fri vilja och kan antingen motstå eller
underkasta sig den gamla naturens böjelser. Vi har ju makt till att göra
det. Och människans moraliska natur visar sig i en regel för gott och ont
som finns skrivet i våra hjärtan. Samvetets röst som vi har inom oss. På
så sätt är människans tankar vår egen domare, som försvarar eller anklagar
oss. Om vi med munnen säger att det här är inget fel som jag gör, så säger
hjärtat någonting annat. Det kvittar om du försvarar en synd som du lever
i eller försvarar någon annans synd, så säger ditt hjärta något annat. För
hjärtat är domaren över dina tankar. Man kan med munnen pladdra allt
möjligt men hjärtat det dömer oss. Det säger bibelordet här. Och Rom.
2:14-15
"Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav,
då är de sin egen lag, fast de saknar lagen. Därmed visar de att det som
lagen kräver är skrivet i deras hjärtan, om det vittnar också deras
samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar
sig. "

Det finns alltså ett samvete. När vi vänder Gud ryggen och vägrar ta emot
kunskap tar Gud bort sin Ande från samvetet. Samvetet blir okänsligt och
det blir töjbart. Då finns det inte längre några hämningar för en
människa. Gud styr inte längre dessa människor därför att de går allt
längre i ogudaktighet.
Rom. 1:24
"Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet så att
de förnedrade sina kroppar med varandra."

Homosexualiteten börjar med hjärtats begär.
Det är så det blir. Sinnets synder. Fantasierna där inne som man sysslar
med eller sexdrömmar som man kan bära på. Och här har ju porrindustrin,
här har TV och filmbranchen och tidningsbranschen. Här har man väckt dessa
enorma begär och krafter till liv. Det har man gjort genom att öppet visa
det här inför hela svenska folket. Man gör det precis ogenerat utan tanke
på att det finns människor som inte tål att se sådant. Människor kan genom
detta begå våldshandlingar.
Man vet att detta är farligt. Men man hindrar det ändå inte. Öppet visar
man det.
Demonstrationstågen som går genom Stockholms gator då de homosexuella där
har sina slag ord. Det slår man upp och det visar man. Jag bad
ölandsbladet skriva en artikel om detta. Och jag ställde mig till
förfogande. Inte en enda hörde av sig. Jag tog kontakt med Barometern och
sa: Jag ska predika över det här ämnet. Ni är välkomna. Inte ett svar,
ingenting. Jag ringde till TV och sa detsamma, vill ni vara med på söndag
förmiddag för då ska jag predika över detta brännheta ämnet.
Ja vi har nog tid sa de. Jag ringde i måndags men ingen har hört av sig.
Man låter det här passera helt enkelt. Man vill inte ta itu med detta.
Rom. 1:26-27
"Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut
det naturliga umgänget mot ett onaturligt likaså övergav männen det
naturliga umgänget med kvinnonar och upptändes av begär till varandra."
Hjärtats begär övergick i skamliga lustar.
"Upptända" betyder att tända på. Det är så som människor gör. Man tänder
på en drift där inne när man har sina sexuella fantasier eller drömmar
eller när man ser såna här saker i tidningar och på filmer. Då betyder det
att man tänder på någonting inom sig själv helt enkelt. Genom sitt
Gudsförakt. Och när de skamliga lustarna tar form i personligheten så blir
det en okontrollerad makt likt en brand som man inte kan släcka.
Och Gud släcker inte den branden säger Paulus. Gud släcker inte en eld som
man själv på i sitt eget liv. Gud låter den brinna. Och då står det i Rom.
1:27b
"Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. "

Alltså när människor inte vill utan okontrollerat, ohämmat hänger sig åt
detta låter Gud det brinna. Men det kommer en domsdag och en domsakt över
de som låter elden brinna på det sättet.

Paulus betonar här att både kvinnor och män stod på samma nivå de de
praktiserade homosexualitet. Den ene var inte bättre än den andra. Så var
det i Romarriket.
3 Mos. 18:22-30
"Du ska inte ligga hos en man som man ligger hos en kvinna. Det är en
styggelse. Du ska inte beblanda dig med något djur, så att du genom
detta blir oren. Och ingen kvinna ska ha att skaffa med något djur så
att hon beblandar sig med det. Det är en vederstygglighet. "
Från vers 27
"Ty alla dessa styggelser har landets inbyggare, som har varit där före
er, bedrivit, så att landet har blivit orenat. Gör inte sådant, för att
landet inte må spy ut er, om ni så orenar det, liksom det spyr ut det
folk som har bott där. Ty var och en som gör någon av alla dessa
styggelser skall utrotas ur sitt folk, ja, var och en som går sådant.
Iaktta därför vad jag har befallt er iaktta, så att ni inte gör efter
någon av de avskyvärda stadgar som man har följt före er och så orenar
er genom dem. Jag är Herren er Gud. "
Bibeln tar upp och undervisar om dessa abnormiteter.
Sexuella abnormiteter är en djup cansersvulst på hela samhällskroppen.
Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer att våldta djuren. Inte
heller djuren går fria från människans sexuella behov och branden som är
tänd i en människa. Utan t.o.m. detta kan man ägna sig åt. Om det har jag
hört människor berätta för mig själv när jag satt och lyssnade till och
var jourhavande medmänniska under många år. Det var inte en tillfällighet
att människor berättade om sina djuriska förbindelser man haft. Som hade
givit dem tillfredsställelse. Så det är helt klart att Gud inte skriver en
sagobok för att människor ska tänka på det här. Han skriver det med tanke
på att så här kommer människor att handla då man överger Gud. P.g.a. dessa
synder kommer landet att utspy sina invånare. Det politiska svaret i vårt
land på detta är ju vad Paulus säger "Vi vet vad Gud har bestämt, att alla
som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever än värre, De
tycker det är bra när andra gör det. "
Så upplever vi det politiska svaret i vårt land. De ger sitt bifall och de
tycker det är bra att de håller på med det här. Det gör ingenting. Men …
Vårt land står inför en katastrof av stora mått!!!!!

Det kan vi vara förvissade om. Gud sa: landet ska utspy sina inbyggare. De
fick inte vara kvar om de fortsatte som de människorna levde som var före
Israels barn. När Israels barn skulle inta landet, om de började med
sådana förbindelser som var emot Guds ord då säger Han: Då ska landet en
gång till utspy sina inbyggare. Jag tror det kan ske i Sverige. Jag tror
att det kan ske i vårt land därför att man har antagit sådana lagar. Man
har ingen som helst betänklighet för vad Gud sagt. Vårt land står inför en
katastrof. Vad är det som säger att inte vi kan få en jordbävning så 100
000 tals människor kan dö i ett ögonblick. Vad är det som säger att inte
vi kan få några monsunregn som fördränker tusentals människor i vår land.
Vad är det som säger att inte andra katastrofer kan nå fram till
Skandinavien. Vi är så trygga. Och vi sitter där så ombonat och det kan
inte hända oss, men nere i Europa där händer det och i andra världsdelar
och Kina där händer det. Gud kan vända på det, så att inbyggarna i vårt
land kan få uppleva precis det här. Vi kan utspys ur landet p.g.a. att man
lämnat Gud. Det är oerhört.


Tänk att c: a 300 personer av våra folkvalda har fört vårt land in på ett
katastrofområde ...

När man antagit de här lagarna om partnerskap och låter människor leva som
de vill. När de idag inte kan överblicka konsekvensen av vad man har
fattat för beslut. Det är bara historien som kommer att berätta om detta.
Vi har fått lära oss ord som incest, pedofiler och övergrepp på barn. Ord
som vi ryser inför som tillhör abnormiteterna. Och då vill jag gå till
första Korintebrevet det sjätte kapitlet och ta med någonting som Paulus
tar upp när det gällde korinteförsamlingen och deras sätt att leva. Han
säger i vers 9:
"Har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rike? Låt inte
bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller
homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet, ingen som dricker, som
är ovettig och utsuger andra ingen sådan får ärva Guds rike."

Nu läser jag grundtexten den säger så här: "Eller inte vet ni att
orättfärdiga rike Guds inte ska ärva. Inte bedra er. Varken otuktiga
människor eller avgudadyrkare, eller äktenskapsbrytare, eller
vällustmänniskor, eller gosseskändare Guds rike ska ärva.
Gosseskändare. Redan då bibeln skrevs visste Herren vad som skulle ske. Vi
har upplevt det här och vi förfasar oss över det.
Paulus talar i 1 Tim. 1:10 om perversa människor. Pervers är översatt från
grundtexten som säger: En som ligger med pojkar.
Alla homosexuella är inte pedofiler eller perversa, men man öppnar ändå
porten till förbjudna områden och låter Synden få fäste i tankelivet. Och
den som är pedofil idag börjar inte som sådan. Man börjar helt enkelt med
att byta sitt umgänge. Det var så det började
Att vara "trogen" i ett homoförhållande är inte på något sätt ett bättre
förhållande än där man byter partner ofta. Det är lika föraktligt i Guds
ögon.
Från Guds sida är det att förkasta och från Guds sida är det lika mycke
synd om man byter partner ofta eller lever i ett homosexförhållande. Det
spelar ingen roll inför Guds ord.

Är då homosexualitet en medfödd drift i människans personlighet
Vad säger Jesus i Matt. 15:18 En vers som vi läser ibland och citerar
"Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat och det gör människan
oren. Ifrån hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt,
stöld, memed och förtal. Det är detta som gör människan oren."
Jesus pekar med all tydlighet på hjärtat, sinnelaget och tankelivets
osynliga värld. Där riktar Jesus sina tankar och udden vid det här
tillfället. Jesus menar att otuktssynderna de börjar i tankelivet. När jag
suttit och lyssnat till människor under nattetid, har alla utan undantag
börjat syssla med homosexualiteten i sina tankar. Ofta hände det i
tonåren, men det hände också att man levde i ett olyckligt äktenskap,
kvinnor fick inte uppleva att mannen gav dem det kvinnor behövde få.
Därför så sökte man sig till andra kvinnor. Och män likaså.
Alltså var det så här att man började med dessa otuktssynder i tankelivet.
Och därifrån spred det sig vidare, men alla säger utan undantag. Första
gången de prövade detta fanns det en spärr hos dem.
Det sa alla. Men när man bara hade gjort det första gången då var den
spärren bruten.
Då ser vi att människan, ändå trots sina otuktssynder har ett skydd genom
denna spärr. Efter några gånger gick det lättare för varje gång.
Då förstår vi vad Jesus säger om tankelivets synder.
Rom. 1:26 Både män och kvinnor bytte ut det naturliga umgänge, mot ett
onaturligt.
Det måste vara ett val man gör helt enkelt. Dom byter ut. Då byter man ju
bort något. Det är ett fritt val. Det var ingen som tvingade. Byte innebär
att man frivilligt lämnar något ifrån sig och frivilligt tar emot något
annat. Frivilligt lämnar jag renheten och tar emot orenheten. Medvetet
byte säger Paulus. Medvetet bytte de, säger Paulus. Homosexuellt är något
sjukt ... En frisk och ren tanke som blivit utbytt mot en besmittad. Ett
friskt hjärta som blivit utbytt mot ett sjukt. En frisk kropp som blivit
ödelagd p. g. a. ett byte…Paulus säger: ... 1Kor. 6:18 "Håll er borta från
otukten"

Otukten vanärar kroppen ... den ska inte diskuteras…inte bekämpas ... Den
ska man fly ifrån likt Josef.

Vad sa Herren till Lot: Fly för ditt livs skull. Fly säger Herren alltså.

Är homosexualitet något man väljer: Svar JA Man väljer det. Man är inte
född till det. Det är absolut på det viset annars skulle det vara ett svek
mot människor. Man går frivilligt in i detta.
Kan man leva i homosexualitet och vara en kristen? Efs. 5:3,5-6 ...
"Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om
bland er, det anstår inte de heliga. Ni vet ju mycket väl att ingen kan
få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller
självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord, det är
sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför
ingenting med dem att göra."
Låt ingen bedra er. Tror du att du kan vara en kristen och vara
homosexuell. Då bedrar du dig, du lurar dig själv. Om andra säger att det
inte är så farligt och Gud är kärleksfull. Han är kärleksfull men Han är
också helig. Och han har sagt att han hatar omoral. Och då kan man alltså
inte vara en kristen. De som lever så är inte ett Guds barn och kan inte
vara det. Det måste vi säga så folk hör det. Lura er inte kära människor.
Det är bedrägeri på högsta nivå om ni tror att ni kan lura er. För
djävulen säger: Du kan vara en kristen och du kan vara god som en kristen
och du kan leva så här ändå. Du kan vara trogen i ditt partnerskap, det
säger själafienden. Men Guds ord säger någonting annat. Villfarelser som
innebär straff läste vi från Romarbrevet 1:27.


Upp 22:14-15
"Saliga de som tvättar sina kläder rena. De skall få tillgång till
livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Men utanför är
hundarna och trollkarlarna och horkarlarna."

Kan det sägas tydligare? Är det så här man sysslar och lever i en sån
värld så lever man på en lögn och då kommer man inte in i Guds rike. Man
kommer inte in. Man kan vara en kristen bekännande homosexuell, leva så,
men man kommer inte in i himlen på det. Det vill jag understryka att så
här lär Guds ord.

Kan man vara en kristen homosexuell man eller kvinna? Nej det kan man
inte. Då bedrar man sig själv säger Guds ord. Och då får dessa stå där med
skammen en dag.


Är denna livsstil av otukt ett tidstecken? Luk. 17:28

Ja, Jesus tar upp det i Lukas bl. a. i 17 kapitlet och talar där om hur
det ska vara i Noas dagar och hur det ska vara i Lots dagar. Hur man levde
då. Man åt och drack. Köpte och sålde. Planterade och byggde. Men en dag
då Lot lämnade Sodom så regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut
på dem alla. Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.

Vad var det som gjorde att de här städerna gick under, förlorade sin
värdighet, försvann från jordens yta? Det var därför att man levde i
homosexualitet.

Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras, alltså är detta ett
tidstecken som vi står inför. Som människor levde i Lots tid så ska man
leva innan Jesus kommer igen. Det är en sak som vi inte kan motsäga på
något sätt.

Jesus säger att Sodoms levnadsstil ska bli verksam över hela jorden innan
Jesus tillkommelse. Den som företräder denna livsstil idag går emot Guds
skapelseordning. I Matt 18 måste jag ta med vers 6 där Jesus behandlar
barn och säger: Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för
honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i
havets djup. "

Förföra är här översatt från ordet skandala. Då vet alla vad det är, det
är skandal. Det är skandal att förföra någon av dessa små och nu tänker
jag inrikta mig lite på barnens situation i partnerskapsförhållandet. En
skandal att beröva ett barn sin mamma och sin pappa. Det är skandal säger
Jesus. Det är en skandal att låta oskyldiga barn bli utsatta för denna
tortyr. Man våldför sig på ett barn genom att flytta det från föräldrar
från mamma och pappa, antingen till två män eller till två kvinnor.

Då kan man säga att två män kan fostra barn lika bra och två kvinnor kan
fostra barn lika bra. Ja det tror jag att de kan fostra så, men ändå är
det emot naturen och det är en skandal när man gör på ett sånt sätt, säger
Jesus. Där någon förför en av dessa små och de måste växa upp i ett sådant
förhållande.


Sodom som varnande exempel nämns över 30 gånger i bibeln.

Dessa otuktssynder sitter så djupt att inte ens vedermödans straffdomar
kan få människor att överge otuktssynden. Upp. 9:20
"De andra människorna de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig
ändå inte från sina händers verk eller från att tillbe demoner och
avgudabilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se
eller höra eller gå. Och de omvände sig inte från sitt mördande eller
sin trolldom eller sin otukt eller sina stölder."

Straffdomarna kan inte övertyga människor att överge sina otuktssynder. Är
inte det här en besättelse av onda andemakter? Det är så djupt rotat i
människan att när straffdomarna kommer och går över vår värld så kommer
inte de otuktiga att ändra sig utan man kommer att fotsätta att leva som
en otuktig människa.

Det måste ju vara onda andemakter som man då är gripen av.


Ett gott äktenskapligt samliv förhindrar otuktssynder 1Kor. 7:2-5
"Men med tanke på all den otukt som finns skall mannen leva med sin
hustru och kvinnan med sin man. Mannen skall ge hustrun vad han är
skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte
själv över sin kropp, det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över
sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra annat än för en
tid, om ni inte har enats om det för att ostört kunna ägna sig åt bön
och sedan vara tillsammans igen. Annars kan Satan fresta er, eftersom ni
inte förmår leva återhållsamt. "

Ett gott äktenskapligt samliv där mannen ger kvinnan vad kvinnan behöver
och där kvinnan ger vad mannen behöver, det förebygger otuktssynderna,
säger Paulus. Förebygga säger Paulus; annars kan Satan fresta er. Då kan
dessa tankar komma in i vårt tankeliv och på så sätt kan vi uppleva en
frestelse som man kan falla för.


Kan homosexuella befrias eller måste de plågas av denna drift inom sig?
1Kor. 6:9-11
"Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor
eller homosexualitet ... ingen sådan får ärva Guds rike. Så har somliga
av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts
rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. "

Guds ord erbjuder en kraft att leva ett rent liv. Det här bibelordet talar
om vad de förut levde i. I otukt och äktenskapsbrott, men ni har låtit två
er rena. Halleluja…Och Paulus säger i Titus att vi levde som slavar under
alla möjliga inpulser men vi mötte vår Guds och Frälsares barmhärtighet.
Då frälste Han oss. Tack och lov. Ifrån otuktssynderna ifrån
homosexualiteten. Det frälste Han oss ifrån. Jesus säger med tanke på
Sodom och Gomorra. Om dessa hade hört samma budskap som Kapernaum så
skulle de ha gjort bättring. Jesus säger alltså att man måste göra
bättring. Jesu syn på homosexualitet är att göra bättring. De har tvättat
sina kläder och gjort dem vita därför stå de inför Guds tron. Det finns
ett reningsmedel. Ingen behöver kämpa med otukten. Ingen behöver säga, jag
har en sån kamp på det här området. Alla kan bli lösta och befriade. Man
kan få det om man vill ha det.


Kan homosexuella befrias från denna djävulska makt?

Ja det kan de. För kunde man bli ren i Korint från dessa abnormiteter som
de levde i så kan var och en också få uppleva det. Jag tackar Gud för att
Paulus har skrivit så klart och tydligt, som han har gjort i Romarbrevet
och Korintebreven om de sexuella frågorna. Om dessa inte hade haft det att
kämpa med så hade vi aldrig fått veta detta. Utan trott att vi hade
upplevt detta på senare tid, men det har funnits genom hela historien och
Gud vill frälsa varje generation ifrån dessa synder. Vi ska inte säga: Vi
får acceptera detta. Vi kan inte välsigna partnerskap. Vi kan inte förena
oss med det. Vi kan inte lägga våra händer på de människorna och säga: Vi
välsignar er. Det kan vi inte göra då drar vi Guds misshag över våra liv,
därför är det så viktigt.

Bibelns svar på frågan: Är homosexualitet en medfödd drift? Det är det
inte.

Bibelns svar på frågan: Är det onda makters spel med människor? Ja det är
det och det ska vi förstå att det är på det sättet.

Amen.Avslutning och inbjudan:


Vi sjöng "Det enda jag vet det är att nåden räcker att Kristi blod min
synd min skuld nu täcker. "

Vi får aldrig tänka att vissa människor på grund av sitt syndiga liv
skulle hamna utanför nåden.

Paulus säger om sig själv att han var den främste av alla syndare men att
han mötte ett överflöd av nåd och barmhärtighet.

Han säger också i 1Kor. 6:9-11 då han räknar upp otukt med andra synder
att alla de uppräknade synderna kan man bli frälst ifrån inklusive otukt.

Vad dessa människor som lever under otuktens slaveri behöver är en
överflödande nåd. Den finns…den gäller också dessa.

Därför ska vi uppmuntra dessa som lever på detta sätt att se på nåden i
Jesus Kristus.

Vi kan inte fördömma personerna ... det gjorde aldrig Jesus heller. Han
visade alla han mötte djup respekt för den person de var ... ex.
synderskan enligt Johannes 8 eller kvinnan vid brunnen i Sykar enligt
Johannes 4. Jesus förnedrade aldrig någon ... Han erbjöd dem nåd.

Vi får aldrig förnedra någon som lever i synd. Synden kan vi inte ha
fördrag med ... men människan.

Vi tror väl än att det är som Paulus säger i Titusbrevet ... lyssna:
"Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor, den
fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla värdsliga
begärelser och till att leva gudfruktigt i den tidsålder som nu är."

Det är genom att visa alla människor nåd och barmhärtighet som vi kan
vinna dem för Kristus. Vi vinner aldrig någon genom att visa kalla handen.

Vill någon ha samtal eller förbön är ni välkomna att höra av er. Jag tror
inte att det är lämpligt idag att vi bjuder fram någon i detta möte ...
det kan missuppfattas.

Nu innesluter vi varandra i bön ...